Globalni
Fond u Srbiji

Javni poziv

JAVNI POZIV NVV 020513
za pružanje usluge revizije finansijskih izveštaja

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za pružanje usluge revizije finansijskih izveštaja, za period od 1. januara 2012. do 31. decembra 2012. godine.

Postupak javne nabavke sprovodi Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a 

1.       PREDMET NABAVKE:

Predmet nabavke je nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja i to:

1.)     Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a kao primarnog primaoca i potprimalaca na projektu “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”, za period od 1. januara 2012. do 31. decembra 2012. godine.

2.)     Omladine JAZAS-a kao celine, uključujući tačku 1.), za period od 1. januara 2012. do 31. decembra 2012. godine.

Pružena usluga mora u celini da odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije koju možete preuzeti ovde:

003 Oglas poziva za ponude.doc

004 Terms of Reference for Consolidated External Audit of Global Fund (TGF) Supported Programs.docx

005 Annex 1 Important Information about the TGF Program.docx

006 Annex 2 Terms of Reference for External Audits of Youth of JAZAS 2012.doc

OBAVEŠTENJE:

U konkursnoj dokumentaciji, na petoj stranici u prvom pasusu, napisano je sledeće:

„Usluge se imaju pružiti u prostorijama Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a u ul. 27. marta 35, u Beogradu, kao i u prostorijama potprimalaca koji su predmet revizije.“

Pod pružanjem usluga “u prostorijama potprimalaca” se podrazumeva da će izabrani ponuđač biti u obavezi da izvrši poslove revizije na reprezentativnom uzorku od tri potprimaoca sa sedištem u Beogradu, u njihovim prostorijama, uvidom u njihovu originalnu dokumentaciju. Time se ne dira u pravo izabranog ponuđača da poslove revizije vrši i u prostorijama i uvidom u originalnu dokumentaciju ma kog drugog potprimaoca.  

Javni poziv za izbor tri predstavnika civilnog društva koji će učestvovati u organizaciji treće PLHIV konferencije

1.       Uvod

1.1.     Omladina JAZAS-a kao primarni primalac sredstava Runde 8 sredstava Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije ima sredstva namenjena za održanje godišnje PLHIV konferencije (PLHIV – People Living with HIV).

1.2.     Treća PLHIV  konferencija je planirana za maj 2013. godine. PLHIV konferencija je zasnovana na GIPA PRINCIPIMA (Greater Involvement of People with HIV/AIDS), odnosno podržava veće učešće ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om u cilju efikasnijeg odgovora na HIV epidemiju. U 2001. godini 189 zemalja članica Ujedinjenih nacija priznale su osnovne GIPA principe koji su ujedno i postali deo Deklaracije posvećenosti HIV/AIDS-u (Declaration of Commitment on HIV/AIDS). GIPA principi obavezuju vlade da razvijaju i podrže sve oblike struktura, politika i programa u cilju smanjenja stigme i diskriminacije i uklanjanja barijera koje proizvode strah i predrasude, i to sve kroz veće učešće osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

1.3.     Omladina JAZAS-a kao primarni primalac raspisuje javni poziv za  izbor tri predstavnika civilnog društva koji će učestvovati u organizaciji treće PLHIV konferencije, na poziciji Saradnik u organizaciji III PLHIV konferencije.

2.       Cilj

2.1.     Konferencija se odžava u okviru onog dela projekta “Jačanje HIV prevencije medju grupama koje su najviše izložene HIV-u” koji ima za cilj stvaranje povoljnog okruženja za spovodjenje programa HIV prevencije i brige i podržke za ljude koji žive sa HIV-om

2.2.     Opšti cilj konferencije  je jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta uz osiguranje potpunog učešća ljudi koji žive sa HIV-om u nacionalnom odgovoru na HIV/AIDS.

3.       Opis posla

- Konsultacije/komunikacija sa između Tima za sprovodjenje projekta Omladine JAZAS-a (TSP) i ostalih institucija i organizacija (Implementaciona jedinica Ministarstva zdravlja (PR1), Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS (NKHA), Program za sidu Ujedinjenih nacija (UNAIDS), Unija organizacija ljudi koji žive sa HIV-om (USOP)) i drugih organizacija:

- Komunikacija sa predavačima/gostima

- Slanje pozivnih pisama i  Izveštavanje TSP o toku odziva

- Ugovaranje mesta održavanja konferencije i smeštaja; prikupljanje ponuda i odabir mesta održavanja konferencije i smeštaja gostiju u skladu sa procedurama TSP

- Logistika putovanja – koordinacija: avio i voznih karata, ugovaranje drugih vrsta prevoza po potrebi, organizacija prevoza od/do aerodroma po potrebi

- Usaglašavanje vizuelnog identiteta konferencije  sa TSP, ugovaranje, nadgledanje i štampa konferencijskog promo materijala prema procedurama TSP

- Priprema medija plana i komunikacija sa medijima; ažuriranje internet prezentacije

- Supervizija organizacionih, tehničkih i logističkih aspekata konferencije

- Praćenje izlaganja i kreiranje kratkog izveštaja sa svake sesije

- Speaker management

- Organizacija i sprovodjenje medijskih aktivnosti (slanje najava i saopštenja, zakazivanje intervjua)

- On-site refundacija troškova

- Rešavanje svih kriznih situacija i omogućavanje da se konferencija održi po predvidjenom planu i program

- Dostavljanje finalnog izveštaja po stavkama

- Dostavljanje konačne liste troškova

- Dostavljanje press clipping-a

- Svi drugi administrativno- tehnički poslovi u vezi sa konferencijom

4.       Prijava

Kandidat koji podnosi prijavu treba da pošalje

4.1.     Kratku biografiju (max jedna strana A4, font 12 Times New Roman ili Arial)

4.2.     Motivaciono pismo, u kome će navesti na koji način njegove profesionalne sposobnosti mogu doprineti uspešnoj organizaciji konferencije (max jedna strana A4, font 12 Times New Roman ili Arial)

na adresu: 27. marta 35, 11 000 Beograd ili elektronskom poštom na snezana.deljanin@globalnifond.rs, najkasnije do petka, 12. aprila u 12h.

Naknadno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

5.       Kriterijum za izbor kandidata

Prilikom procene zainteresovanih kandidata prednost će imati oni koji zadovoljavaju sledeće uslove:

·         Razumevanje ciljeva određenih projektom

·         Razvijenost kontakata sa vulnerabilnom populacijom i krajnjim korisnicima projekta

·         Dobro znanje engleskog jezika

·         Partnerstvo i koordinacija sa državnim institucijama i civilnim društvom

·         Tačnost, kreativnost i inventivnost u izvršenju aktivnosti na projektu

·         Dosadašnje učešće u nacionalnom odgovoru na HIV

·         Sposobnost rada na računaru

 

POZIV ZAINTERESOVANIM PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U STUDIJSKOJ POSETI BEČU, AUSTRIJA

1)  Omladina JAZAS-a, kao primarni primalac sredstava iz 8. runde Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije – GFATM, finansiraće učešče 4 (četiri) predstavnika civilnog društva čiji su poslovi relevantni za OPU 2.2. - Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om u studijskoj poseti Beču, Austrija

2) Predlog za studijsku posetu saopšten je zajednički od strane PLHIV sektora Primarnim primaocima sredstava Globalnog Fonda u Srbiji: Implementacionoj jedinici Ministarstva zdravlja (PIU MoH) i Timu za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a (TSP OJ). Oba primarna primaoca su se saglasila sa predlogom.

3) Cilj posete je unapređenje kapaciteta civilnog društva za učestvovanje u nacionalnom odgovoru na epidemiju HIV-a.

4)  PIU MoH i TSP OJ su zaduženi za realizaciju aktivnosti

Proces aplikacije:

5)  Pravo učešća imaju zainteresovani predstavnici civilnog sektora čiji su poslovi relevantni za  OPU 2.2 - Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om, Runde 8 projekta Globalnog fonda u Srbiji “Jačanje prevencije HIV-a i briga o grupama najugroženijim HIV-om”

6) Osoba koja podnosi prijavu treba da pošalje

1. Kratku biografiju

2. Motivaciono pismo u kome će jasno obrazložiti na koji način će njihovo učešće u studijskoj poseti doprineti nekom osd sledećih ciljeva:

I cilj: Unapređenje sposobnosti lokalnog, regionalnog i međunarodnog umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije;

II cilj: Zagovaranje o HIV/AIDS problemu na lokalnim, regionalnim i međunarodnim skupovima i u međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu;

III cilj: Unapređenje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora koji se bavi problemom HIV-a u Republici Srbiji;

IV cilj: Doprinos ostvarenju ostalih ciljeva GFATM HIV programa u Republici Srbiji;

na adresu: 27. marta 35, 11 000 Beograd ili elektronskom poštom na snezana.deljanin@globalnifond.rs  do ponedeljka, 18. marta 2013. u 15 h.

Naknadno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

7)       Kriterijum za izbor kandidata

1.  U kojoj meri će učešće kandidata doprinetii jačanju kapaciteta organizacije u pružanju usluga u OPU 2.2 – Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om i tako učestvovati u nacionalnom odgovoru na HIV u Republici Srbiji - do 25 bodova

2. Da li je kandidat profesionalno opredeljen da se bavi pitanjima HIV-a i član je organizacije koja se pretežno bavi HIV-om; potencijal kandidata može da doprinese unapređenju lokalnog, regionalnog i međunarodnog umrežavanja sa organizacijama/institucijama  Austrije – do 25 poena

3. Kakav je bio nivo dosadašnjeg učešća kandidata u jačanju nacionalnog odgovora na HIV/AIDS u Republici Srbiji - do 10 bodova

4. Kakve su kvalifikacije kandidata, koje je njegovo radno mesto u organizaciji i koliko je njegovo radno mesto u vezi sa pružanjem usluga PLHIV tj. OPU 2.2 - eliminacioni kriterijum

5. Da li su obezbeđena dodatna sredstva za finansiranje puta - do 30 bodova (utvrđuje se u kom procentu se ukupni troškovi pokrivaju iz dodatnih sredstava (van sredstava GFATM) i za svaki pun procenat se daje jedan bod, a najviše 30 bodova)

8) U slučaju da se prijavi više kandidata sa odgovarajućim kapacitetom, TSP GF OJ može da odluči da pošalje više predstavnika potprimalaca iz OPU 2.2 u studijsku posetu. TSP OJ će proceniti eliminacioni kriterijum na osnovu biografije kandidata i opisa njegovih poslova u organizaciji i njihove korelacije sa agendom studijske posete

9) Svaki učesnik studijske posete biće dužan da u roku od sedam dana od dana povratka TSP GF OJ dostavi sledeća dokumenta:

- Izveštaj o učešću na skupu;

- Kopiju radnog materijala sa skupa (agendu, listu učesnika prezentacije itd);

- Skenirani original u elektronskoj formi sertifikata o učešću, kao i odštampanu fotokopiju istog;

Na osnovu dostavljenog materijala, izvršiće se verifikaciju učešća.

10)   Ukoliko TSP GF OJ proceni da je potrebno, svaki predstavnik civilnog sektora imaće obavezu da upozna ostale članove organizacije ili mreže koju zastupa, o temama skupa na kome je prisustvovao, u formi predavanja.


JAVNI POZIV NVV010912

Saglasno Članu 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side upućuje

JAVNI POZIV NVV 010912

za nabavku sterilnog pribora za injektiranje za potrebe projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Postupak nabavke velike vrednosti NVV 010912 sprovodi Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a.

Kontakt telefon:  011 330 20 00

Pozivamo sve zainteresovane strane i domaće ponuđače koji ispunjavaju kriterijume određene u konkursnoj dokumentaciji da dostave svoje ponude do 10.00 časova 30. januara 2013. godine na sledeću adresu:

Omladina JAZAS-a

Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda

NVV 010912 

27. marta 35

11 000 Beograd

Uputstva o preuzimanju konkursne dokumentacije i uslovima za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde: 015 SRB NVV 010912 Oglas poziva za ponude srpski.doc

The procurement of sterile injection equipment for the purposes of a project entitled: „Strengthening HIV prevention and the protection of groups most threatened by HIV" NVV 010912. Instructions for downloading the tender documentation and conditions for the submission of bids are available here: 015 ENG NVV 010912 Advertisement.doc

Odluka o utvrđivanju uslova za učešće u postupku nabavke sterilnog pribora za injektiranje NVV 010912 ponuđača koji su dobili dozvolu za rad od Ministarstva zdravlja Republike Srbije nakon 1. januara 2010.

U Beogradu, 24. januar 2013. godine

Na osnovu Člana 13. Pravilnika o nabavkama Omladine JAZAS-a komisija za procene NVV 010912 donosi 

Odluku o utvrđivanju uslova za učešće u postupku nabavke sterilnog pribora za injektiranje NVV 010912 ponuđača koji su dobili dozvolu za rad od Ministarstva zdravlja Republike Srbije nakon 1. januara 2010.     

U postupku nabavke NVV 010912 odobrava se učešće ponuđačima koji su dobili dozvolu za rad od Ministarstva zdravlja Republike Srbije nakon 1. januara 2010, a koji su tokom 2010. i 2011. godine ostvarili ukupan promet od 20.000.000 dinara.

OBRAZLOŽENJE

Prilikom utvrđivanja kriterijuma za učešće ponuđača u postupku nabavke NVV 010912 komisija je kao jedan od uslova odredila ukupan promet od 30.000.000 RSD u 2009, 2010. i 2011. godini. Imajući u vidu da zakonski rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. traje do 28.2.2013. zbog čega bi u ovom trenutku bilo otežano utvrđivanje prometa za 2012. godinu, komisija se nije bavila pitanjem prometa u 2012. godini.

Kako su na taj način ponuđači koji su dobili dozvolu za rad od Ministarstva zdravlja Republike Srbije nakon 1.1.2010. dovedeni u neravnopravan položaj, a nema drugih prepreka da im se omogući učešće u postupku nabavke, u cilju poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima iz Člana 4. i načela jednakosti uslova za ponuđače iz Člana 5. Pravilnika o nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

JAVNI POZIV NVV 010912

 

Saglasno Članu 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side upućuje

JAVNI POZIV NVV 010912

za nabavku sterilnog pribora za injektiranje za potrebe projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Postupak nabavke velike vrednosti NVV 010912 sprovodi Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a.

Kontakt telefon: 011 330 20 01

Pozivamo sve zainteresovane strane i domaće ponuđače koji ispunjavaju kriterijume određene u konkursnoj dokumentaciji da dostave svoje ponude do 10.00 časova 9. januara 2013. godine na sledeću adresu:

Omladina JAZAS-a

Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda

NVV 010912 

27. marta 35

11 000 Beograd

 

Uputstva o preuzimanju konkursne dokumentacije i uslovima za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde: 002 SRB NVV 010912 Oglas poziva za ponude srpski final.doc

The procurement of sterile injection equipment for the purposes of a project entitled: „Strengthening HIV prevention and the protection of groups most threatened by HIV" NVV 010912. Instructions for downloading the tender documentation and conditions for the submission of bids are available here: 002 ENG NVV 010912 Advertisement final.doc

JAVNI POZIV NVV 010712/6 za izvođenje radova na ugradnji elektroenergetskih instalacija

Saglasno Članu 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side upućuje

JAVNI POZIV NVV 010712/6

za izvođenje radova na ugradnji elektroenergetskih instalacija u delu poslovnog prostora u Crnogorskoj ulici br.12 u Beogradu za potrebe projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om".

Postupak nabavke velike vrednosti NVV 010712/6 sprovodi Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a.

Kontakt telefon: 011 330 20 01

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače koji ispunjavaju kriterijume određene u konkursnoj dokumentaciji da dostave svoje ponude do 16.00 časova 2. novembra 2012. godine na sledeću adresu:

Omladina JAZAS-a
Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda
NVV 010712
27. marta 35
11 000 Beograd

Uputstva o preuzimanju konkursne dokumentacije i uslovima za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde: Dokumentacija 032 NVV 010712 6.doc

OPU 3.2 – Jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta: Javni poziv za dostavljanje pisma namere o učešću

U okviru projekta  „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om“ Omladina JAZAS-a kao primarni primalac novca iz runde 8 GF u okviru oblasti pružanja usluga  - OPU 3.2 ima sredstva predviđena za jačanje kapaciteta PLHIV organizacija kroz pomoć u novcu za zakup poslovnog prostora i plaćanje mesečnih kancelarijskih troškova (mesečno).

Svim zainteresovanim udruženjima/organizacijama osoba koje žive sa HIV-om (PLHIV organizacijama) upućujemo  

Javni poziv za dostavljanje pisma namere o učešću u OPU 3.2. „Jačanje kapaciteta PLHIV organizacija" 

Ako ste zainteresovani da kao PLHIV organizacija učestvujete u jačanju kapaciteta u okviru oblasti pružanja usluga 3.2 i smatrate da posedujete ljudske, tehničke i organizacione kapacitete neophodne za uspešno ostvarenje predviđenih ciljeva, molimo vas da nam pošaljete pismo namere o učestvovanju u oblasti pružanja usluga 3.2 i jačanju kapaciteta.

Pismo treba da sadrži osnovne informacije o statusu, trenutnim kapacitetima, potrebama, trenutnim i planiranim aktivnostima, kao i potrebama u novcu koje je potrebno namiriti. Napominjemo da pismo predstavlja prvi korak, nakon koga će uslediti proces provere predstavljenih kapaciteta i selekcije. Pismo namere potrebno je poslati na e-mail adresu potprimaoci@globalnifond.rs.

Pravo da učestvuju u raspodeli sredstava u okviru OPU 3.2 imaju zakonski registrovane PLHIV organizacije. Javni poziv ostaje otvoren do utroška svih opredeljenih sredstava. 

Za sve podrobnije informacije u vezi sa ovim javnim pozivom, slobodno nas kontaktirajte: na telefon: 011/330 2000 ili putem e-mail-a: potprimaoci@globalnifond.rs

 

OPU 2.2 – Treninzi za medicinske profesionalce Javni poziv za dodelu sredstava za organizovanja serije od 6 trodnevnih treninga

Omladina JAZAS-a kao primarni primalac novca iz faze II, runde 8 GF u okviru oblasti pružanja usluga  - OPU 2.2 raspolaže sredstvima predviđenim za održavanje serije treninga i predavanja za medicinske profesionalce u cilju njihove senzitizacije za rad sa osobama koje žive sa HIV-om.

Pozivaju se sva zainteresovana udruženja i institucije da se prijave za dodelu sredstava u cilju organizovanja serije od 6 trodnevnih treninga za ukupno 144 medicinska profesionalca koji će biti senzitizovani za rad sa osobama koje žive sa HIV-om.

Odabrani potprimalac realizovaće obuku medicinskih profesionalaca u 2 faze:

Faza 1 – Priprema i održavanje 6 treninga za 144 učesnika:

Formiranje tima, akreditacija treninga, identifikovanje medicinskih ustanova, kontaktiranje identifikovanih ustanova, identifikovanje i kontaktiranje participanata treninga, finalizovanje kurikuluma i plana treninga, državanje treninga

Trenirani parovi medicinskih profesionalaca biće u obavezi da održe predavanje za 10 svojih kolega u matičnoj medicinskoj instituciji iz koje dolaze:

Faza 2 – Priprema i održavanje edukacije za 731 medicinskog profesionalca:

Planiranje i održavanje predavanja u matičnim institucijama, supervizija predavanja u matičnim institucijama, stvaranje lake mreže edukovanih osoba

Aplikant prilikom prijave mora podneti: 

 1. Rešenje o registraciji u APR-u (skeniran original)
 2. Pismo o namerama koje će sadržati dosadašnja dostignuća aplikanta, kapacitete i plan aktivnosti za naredni period
 3. Akcioni plan za održavanje prve i druge faze obuke
 4. Predlog kurikuluma i plana treninga
 5. Predlog Tima sa kratkim biografijama

Svu dokumentaciju potrebno je u elektronskoj formi poslati na e-mail potprimaoci@globalnifond.rs najkasnije do utorka, 10. januara 2012. u 12 časova.

TSP zadržava pravo da za svaku prijavu izvrši uvid u originalnu dokumentaciju i zatraži dodatna usmena ili pismena razjašnjenja.

 

 

OPU 1.1 – Intravenski korisnici droga: Poziv na učešće na konkursu za izbor potprimalaca na projektu „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om“

Šta je Globalni fond i šta radi u Srbiji?

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

Od osnivanja 2002. godine, Globalni fond je postao glavni izvor finansiranja programa za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, a do sada jer odobreno ukupno 15,6 milijardi dolara za više o 572 programa u 140 zemalja sveta. Sredstva Globalnog fonda zauzimaju četvrtinu globalne sume novca koja se izdvaja za borbu protiv side, dve trećine za tuberkulozu i čak tri četvrtine kada je u pitanju malarija.

Finansiranje Globalnog fonda omogućio je zemljama da ojačaju svoje sisteme zdravstvene zaštite kroz, na primer, unapređenje infrastrukture i sprovođenje treninga za zdravstvene radnike. Globalni fond ostaje posvećen partnerskom radu u cilju podizanja nivoa borbe protiv zaraznih bolesti i dostizanja sopstvene vizije – sveta slobodnog od side, tuberkuloze i malarije.

Globalni fond je Srbiji do danas, kroz 1, 6 i 8. rundu za sidu i 3. rundu za tuberkulozu, ukupno pružio bespovratnu pomoć u iznosu od 36.689.919 dolara

Šta je to runda 8 – HIV?

Globalni fond novac daje državama i to po rundama. Svake godine imamo novu rundu. Projekti koje države podnose odnose se na tri moguće teme: HIV, tuberkulozu i malariju.

U okviru runde 8 Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije odobrio je Srbiji sredstva za sprovođenje nacionalnog programa „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om“ u maksimalnom iznosu od 12.406.231 evra.

Šta je to Primarni primalac?

Globalni fond u svakoj zemlji ima jednog ili dva primarna primaoca koji su zaduženi da sprovode aktivnosti planirane odobrenim projektom i sredstvima. Primarni primalac ima pravo da radi što uspešnijeg sprovođenja aktivnosti i dostizanja ciljeva izabere potprimaoce (pojedince, organizacije ili institucije), kojima se poverava sprovođenje određenih aktivnosti.

Primarni primaoci su:

-          za nevladin sektor: Omladina JAZAS-a

-          za vladine institucije: Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbiјe

Ovaj program ima zadatak da razvije i osnaži nacionalni odgovor na epidemiju HIV-a u Republici Srbiji ostvarujući sledeće ciljeve:

 1. Obezbeđivanje odgovarajućeg pristupa sveobuhvatnoj prevenciji, lečenju, brizi i podršci grupama ugroženim HIV-om
 2. Unapređenje kvaliteta brige i podrške osobama koje žive sa HIV-om
 3. Stvaranje društvenog okruženja koje će podržavati osobe koje žive sa HIV-om
 4. Jačanje sistema praćenja HIV epidemije među društvenim grupama u najvećem riziku

Sve aktivnosti u ostvarenju ovih ciljeva će se vršiti kroz odgovarajuće oblasti pružanja usluga - OPU, u koje Omladina JAZAS-a želi da uključi odgovarajući broj nevladinih organizacija, centara za socijalni rad i domova za decu bez roditeljskog staranja.

Koje su to oblasti pružanja usluga (OPU) koje Omladina JAZAS-a sprovodi angažujući potprimaoce?

OPU 1.1 – Intravenski korisnici droga IKD 

OPU 1.2 – Komercijalni seksualni radnici/e - KSR

OPU 1.5 – Mlade osobe, deca ulice (MARA – most at risk adolescents)

OPU 1.6 – Mladi Romi

OPU 2.2 – Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om

OPU 3.1 – Smanjenje stigme u svim okruženjima

OPU 3.2 – Jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta

Kako će se vrednovati predlozi projekata i na koje oblasti obavezno da obratite pažnju?

1.       Predložene aktivnosti - da li su predložene aktivnosti adekvatne, praktične i usklađene sa ciljevima i rezultatima, da li je projekat dobro strukturisan i logičan

2.       Radni plan projekta - da li je radni plan jasan, da li su vremenski rokovi razumni i u skladu sa opštom strategijom i ciljevima programa

3.       Određenost ciljeva projekta - da li su ciljevi jasni, racionalni i primereni problemima i opštem dobru, da li su rezultati primereni ciljevima

4.       Projektovani indikatori - da li je projektovani broj indikatora dovoljan i realan i ako jeste, da li je dostižan u okviru kapaciteta organizacije

5.       Partnerstvo i koordinacija sa državnim institucijama i civilnim društvom - da li projekat može da dopre do širih segmenata zajednice, da li se sprovodi kroz partnerstvo, koliko je to partnerstvo autentično i od ključnog značaja za projekat, da li je reč o partnerstvu sa drugim organizacijama civilnog društva, vlastima, poslovnim sektorom ili medijima

6.       Kreativnost projekta - da li projekat sadrži jedinstvene i inovativne elemente koji pomažu proširenju njegovog značaja i uticaja

7.       Plan praćenja i nadzora - da li će se uticaj projekta meriti i kvalitativno i kvantitativno, da li će rezultati biti jasno prepoznatljivi, da li je planiran adekvatan monitoring svih aktivnosti

8.       Plan finansijskog poslovanja - da li organizacija koja podnosi predlog projekta ima kapacitet da ga sprovede prema planu, uključujući odgovarajući finansijski sistem i da li poseduje stabilne i dovoljne izvore finansiranja

9.       Regionalna zastupljenost projekta - da li je regionalna zastupljenost projekta jasno definisana i da li je u skladu sa budžetom i planiranim aktivnostima

10.   Obučenost i iskustvo osoblja koje sprovodi projekat - da li su osoblje i stručni saradnici na projektu dovoljno iskusni i stručni da ispune projektne zadatke

11.   Očekivani rezultati - da li ova projekat donosi konkretne, realne i merljive rezultate, da li će projekat imati širi uticaj osim na neposredne učesnike

12.   Održivost projekta - da li planirate da nastavite aktivnosti i kada se završi finansiranje Omladine JAZAS-a, da li već imate planove na koji način ćete nastaviti planirane aktivnosti

Svi predlozi projekata biće ocenjeni na konkurentan način i u skladu sa ciljevima HIV projekta runde 8 GFATM:

·         TSP će utvrditi da li organizacije i koalicije koje su konkurisale ispunjavaju uslove kako bi njihove konkursne prijave mogle biti prihvaćene.

·         TSP će razmotriti i oceniti sve prihvatljive predloge projekata na osnovu postavljenih kriterijuma i njihove relevantnosti naspram ciljeva Omladine JAZAS-a.

·         Nezavisni stručnjaci će učestvovati u komisiji za razmotranje predloga projekata. Komisiju čini sedam predstavnika relevantnih tela i organizacija i to: Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS Ministarstva zdravlja Republike Srbije, UNAIDS – tematska grupa za HIV/AIDS u Srbiji, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije – jedinica za sprovođenje HIV projekta Globalnog fonda u Srbiji, istaknuti domaći NVO, PLHIV organizacija, Omladina JAZAS-a i Nacionalnog saveta za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS‐a i tuberkuloze – CCM‐a

Kalendar razmatranja konkursnih prijava:

Oglašavanje konkursa                                     20. decembar 2011.

Krajnji rok za prijem konkursnih prijava           10. januar 2012.

Objavljivanje rezultata*                                  13. januar 2012.

Potpisivanje ugovora*                                     17. januar 2012.

U toku razmatranja projekata, Omladina JAZAS-a može zatražiti dodatne informacije od organizacija. Taj zahtev ne znači, međutim, da će Omladina JAZAS-a podržati ili odbiti projekat; to ukazuje samo na to da su potrebne dodatne informacije za okončanje procesa razmatranja.

Ukoliko je potrebno, Omladina JAZAS-a će pružiti dodatne informacije organizacijama koje konkurišu za mesto potprimaoca.

* Okvirni datumi 

Ispunjavanje uslova za učešće na konkursu

Na ovom konkursu mogu učestvovati one organizacije koje su se odazvale na javni poziv upućen 20. decembra 2011. godine.

Sve konkursne prijave moraju biti potpune i predate u zahtevanom obliku, uz sve tražene delove i priloge:

Deo I – Podaci o podnosiocu prijave

Deo II – Sažetak projekta

Deo III – Detaljan predlog projekta sa svim stavkama

Deo IV – Izjava o tačnosti podataka

Prilog I – Budžet u predviđenom Excel formatu

Prilog II – Vremenski raspored aktivnosti

Prilog III – Logički model

Prilog IV – Biografije ključnih lica na projektu

Prilog V – Izjava/e o partnerstvu

Prilog VI – Pisma preporuke i podrške

Postupak podnošenja konkursnih prijava:

Projekat se u elektronskoj formi dostavlja Omladini JAZAS-a na adresu potprimaoci@globalnifond.rs zaključno sa 10. januarom 2012 do 17h. Konkursna dokumentacija može u elektronskoj formi da se dostavi lično na adresu Omladine JAZAS-a u istom roku. Deo IV konkursne dokunetacije potrebno je potpisati, skenirati i u pdf formatu i pridodati elektronskoj konkursnoj dokumentaciji. Priloge IV, V i VI takođe treba potpisane skenirati i u pdf formatu pridodati ostaloj konkursnoj dokumentaciji. Neće se uzimati u obzir konkursna dokumentacija koja pristigne u kancelarije Omladine JAZAS-a faksom ili u štampanom formatu.

Sva dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, na latinici, a potrebno je koristiti font Times New Roman, veličine 11. Predlozi na stranom jeziku, na ćirilici, kucani drugim fontom ili pisani rukom neće se uzimati u obzir.

Nepotpuna konkursna dokumentacija (bez delova ili obaveznih priloga, sa nepotpisanim delovima ili prilozima), neće se uzimati u obzir.

Konkursna dokumentacija koja na adresu Omladine JAZAS-a prispe nakon isteka roka (10. januar 2012. u 17h) neće se uzimati u obzir. Za merodavno uzima se vreme prispeća elektronske konkursne  dokumentacije, a ne vreme kada je dokumentacija poslata.

Imajte u vidu veličinu elektronskih poruka sa konkursnom dokumentacijom koju šaljete. Maksimalna veličina poruke koju će serverski sistem Omladine JAZAS-a primiti je 4 MB (megabajta). U slučaju da je vaša konkursna dokumentacija veća, podelite je i pošaljite je u više elektronskih poruka (u naslovu jasno naznačite broj poruke). 

Omladina JAZAS-a

27. marta 35, 11000 Beograd, Srbija

tel: 011/330-2000, faks: 011/330-2021

potprimaoci@globalnifond.rswww.globalnifond.rs

Preuzmite:

Poziv za ucesce na konkursu.doc.docx

Prijavni formular.doc

Prilog 1 - Budzet.xls

Prilog 2 - Vremenski raspored.xls

Prilog 3 - Logicki model.xls

OPU 3.2 – Jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta: Javni poziv organizacijama, udruženjima i mrežama osoba koje žive sa HIV/AIDS-om za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija

Omladina JAZAS-a kao primarni primalac novca iz faze II, runde 8 GF u okviru oblasti pružanja usluga - OPU 3.2 raspolaže sredstvima predviđenim za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija u cilju jačanja kapaciteta PLHIV sektora i stvaranja održivog okruženja.
Pravo da učestvuju u odabiru imaju zakonski registrovane PLHIV organizacije, udruženja ili mreže, kojima je primarna oblast ostvarivanja ciljeva direktno povezana sa HIV/sidom i PLHIV populacijom.
Uslovi:
1. Organizacija aplikant mora biti registrovana u Agenciji za privredne registre2. Organizacija aplikant mora biti PLHIV organizacija čija je osnovna oblast ostvarivanja ciljeva direktno vezana za rad sa osobama koje žive sa HIV-om3. Osoba koja se predlaže za angažovanje u PLHIV organizaciji može biti na toj poziciji zaposlena po ugovoru o radu, ugovoru o povremenim ili privremenim poslovima ili ugovoru o delu, dok postoje sredstva za finansiranje4. Osoba koja se predlaže za angažovanje u PLHIV organizaciji ne sme biti angažovana po ugovoru o radu, ugovoru o delu ili sl. ugovorima ni na jednom delu projekta ili pod-projekta rundi 6 i 8 Globalnog fonda sve dok traje angažovanje na ovoj poziciji5. Osoba koja se angažuje radiće puno radno vreme (8 sati dnevno, 5 dana u nedelji) u skladu sa važećim propisima i internim procedurama svake od PLHIV organizacija
Ciljevi i zadaci:
1. Angažovana osoba biće odgovorna da u ugovorom predviđenom roku obezbedi "osnovno finansiranje" za najmanje 2 godine počev od kraja izveštajnog perioda, za PLHIV organizaciju u kojoj je angažovana, izvan sredstava koje obezbeđuje Globalni fond2. Angažovana osoba biće izabrana na konkursu prema važećim zakonskim propisima i internim procedurama PLHIV organizacije koja je ostvarila pravo na finansiranje. Organizacija aplikant je obavezna da obezbedi transparentan i dokumentovan proces selekcije osobe koja se angažuje i da ovu originalnu dokumentaciju stavi na uvid TSP-u Omladine JAZAS-a.3. TSP Omladine JAZAS-a sklopiće ugovor sa PLHIV organizacijom aplikantom i obavljaće redovan monitoring aktivnosti i rezultata rada angažovanih osoba4. Ugovor će biti sklopljen na godinu dana, uz mogućnost obnavljanja u skladu sa ostvarenim rezultatima
Organizacija aplikant prilikom prijave mora podneti:
1. Rešenje o registraciji u APR-u (skeniran original)2. Pismo o namerama u kome obaveštavaju TSP o svom statusu, trenutnim kapacitetima, planiranim aktivnostima, kao i potrebama da apliciraju za finansiranje jedne radne pozicije
Svu dokumentaciju potrebno je u elektronskoj formi poslati na e-mail potprimaoci@globalnifond.rs najkasnije do nedelje, 18. decembra 2011.
TSP zadržava pravo da za svaku prijavu izvrši uvid u originalnu dokumentaciju i zatraži dodatna usmena ili pismena razjašnjenja.
Šta je "osnovno finansiranje" (core funding)?
Osnovni troškovi (core funding) su oni troškovi organizacije koji postoje i pre i posle implementacije projekta, nisu vezani konkretno ni za jednu projektnu aktivnost, ali su neophodni za funkcionisanje organizacije i njen opstanak.

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Zašto se testirati što pre:
 • U slučaju da ste HIV pozitivni, da biste što pre započeli odgovarajuću terapiju i time što više produžili svoj život
 • Ukoliko ste pozitivni, da biste preduzeli mere da zaštitite druge
 • Da bi lekar mogao što pre da vas adekvatno posavetuje
 • Da biste što pre otklonili sumnju

AIDS Facts & Figures

 • Godišnje se oko 100.000 ljudi (2-3% ukupnog broja) inficira HIV-om preko zaražene krvi. Na 6 miliona jedinica krvi se ne sprovodi adekvatna kontrola na HIV i druge viruse.
 • 16 milijardi dolara je bilo usmereno na pitanja povezana sa HIV-om 2009. godine a, prema proceni UNAIDS-a, 6 milijardi više od toga će biti potrebno u 2015. kako bi se sprečilo 12 miliona novih infekcija i 7.4 miliona smrti.
 • 70-90% ljudi koji su zaraženi HIV-om mogu osetiti određene simpome infekcije, a to su najčešće: groznica, osip i jak bol u grlu. Ovi simptomi obično prođu kroz 2 ili 3 nedelje.