Globalni
Fond u Srbiji

Javni konkurs i dokumentacija

Poziv za dostavljanje aplikacija za upućivanje predstavnika organizacija civilnog društva na treninge koji se organizuju u Evropskoj uniji

Omladina JAZAS-a organizuje treninge za obuku predstavnika organizacija civilnog društva, koja se bave pitanjima HIV/AIDS, rodne ravnopravnosti ili brigom o ljuskim pravima, na treninge koji se organizuju u Evropskoj uniji.

Omladina JAZAS-a u okviru projekta „Obezbeđenje održivosti programa i servisa finansiranih od strane GFATM, nakon završetka GFATM granta u Srbiji, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“ uputiće 6 predstavnika civilnog društva iz Republike Srbije na 2 treninga koji će se u martu i aprilu 2014. održati u Evropskoj uniji. Teme treninga su:

1.     Trening: Apliciranje za EU grantove kroz pretprisupne fondove (IPA);

2.     Trening: Upravljanje projektima finansiranim od strane EU.

Ova aktivnost je deo Deutsche BACKUP Initiative, finansirana od strane Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije da prijave svoje predstavnike i da dostave njihove biografije, motivaciono pismo i pismo preporuke do 17.00 časova 28. februara 2014. godine na sledeću e-mail adresu:

office@jazas.rs

Proces selekcije biće sproveden na osnovu Procedure za izbor učesnika sastanaka, konferencija, seminara, treninga i studijskih poseta.

U pogledu kvalifikacije kandidata, posebno će se voditi računa o sledećem:

·       Učešće organizacija i kandidata u programima u oblasti HIV/AIDS, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava u Republici Srbiji

·       Kvalifikacije kandidata

·       Dosadašnje aktivnosti kandidata u razvoju civilnog društva

·       Nivo znanja engleskog jezika (ELIMINACIONI KRITERIJUM)

Oba treninga će se održati na engleskom jeziku, stoga molimo organizacije da prijave samo one kandidate koji odlično vladaju engleskim jezikom.

Prijavljeni kandidat je u obavezi da prisustvuje na oba navedena treninga, kao i na treningu na temu Project Cycle Management EU projekata, koji će Omladina JAZAS-a organizovati u Republici Srbiji, a o čijem datumu održavanja će biti obavešten.

Zaključenje procesa selekcije se očekuje do 7. marta 2014.

Javni poziv za radno mesto Asistent za praćenje i nadzor / Monitoring & Evaluation Assistant

Pregled poslovnih zadataka:

·       Obavezan je da učestvuje u izradi funkcionalnog sistema praćenja i nadzora nad aktivnostima koje se sprovode u okviru Projekta

·       Ostvaruje neposrednu saradnju sa Implementacionom jedinicom za sprovođenje Projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije u realizaciji aktivnosti

·       Obavezan je da rukovodiocu tima za sprovođenje projekta i koordinatoru za praćenje i nadzor obezbedi stručnu pomoć i podršku u sferi svog delovanja, da obezbedi redovno i potpuno sprovođenje programskih aktivnosti, kao i da ispunjava njihove naloge

·       Učestvuje u povremenim terenskim posetama potprimalaca u skladu sa Planom monitoringa i evaluacije

·       Obavezan je da obezbedi potpunu administrativnu i logističku podršku koordinatoru za praćenje i nadzor i izvršava različite operativne poslove, poput organizacije sastanaka, koordinacije seminara, konferencija i treninga, čuvanja i vođenja dokumentacije, održavanja korespondencije sa potprimaocima, vođenje evidencije korespondencije i sprovedenih aktivnosti, prevođenja i sl.

·       Vrši analizu programskih izveštaja potprimalaca

·       U saradnji sa Odsekom za finansije vrši analizu isplativosti projektnih intervencija

·       Obavezan je da na dnevnoj bazi izveštava koordinatora za praćenje i nadzor o svojim aktivnostima i podnosi mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o ostvarenju radnih zadataka. 

·       Obavezan je da učestvuje u blagovremenoj pripremi detaljnih mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja u skladu sa standardima Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije

Traženi profil kandidata:

 • VSS i/ili tri godine radnog iskustva u sprovođenju projekata
 • analitičke sposobnosti
 • iskustvo u radu koje je uključivalo analitičke poslove i poslove obrade i korišćenja podataka
 • sposobnost funkcionalnog povezivanja programskih aktivnosti i korišćenja finansijskih resursa
 • sposobnost izveštavanja
 • komunikativnost i sposobnost za timski rad
 • operativno znanje i sposobnost korišćenja računarskih aplikacija i baza podataka
 • odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije: aktivan vozač sposoban da svakodnevno samostalno koristi vozilo

 Nudimo vam:

 • radni odnos na godinu dana sa mogućnošću prelaska na radni odnos na neodređeno u zavisnosti od ispunjavanja radnih zadataka
 • mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja
 • odlične uslove rada u dinamičnom okruženju
 • rad na kompleksnom i izuzetno izazovnom projektu

KAKO SE PRIJAVITI

Molimo Vas da do 6.6.2013. pošaljete svoju kratku biografiju, pismo motivacije i listu preporuka sa kontaktima osoba na e-mail adresu ljudski.resursi@globalnifond.rs. Ohrabrujemo kandidate da ne šalju tipska pisma motivacije, već da zaista obrazlože zašto žele da rade u Omladini JAZAS-a.

Molimo kandidate koji nemaju odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika da se ne prijavljuju.

Sve pravovremeno pristigle prijave biće razmatrane u skladu sa Procedurom za prijem zaposlenih u službu Omladine JAZAS-a. Svi kandidati koji uđu u drugi krug biće obavešteni o ishodu prijave. Aplikacijom na konkurs kandidat daje saglasnost Omladini JAZAS-a da u svrhu procesa selekcije obrađuje njegove lične podatke i da ih radi kontrole da na uvid donatoru koji finansira ovaj projekat ili licu koje donator ovlasti. Sve informacije prikupljene u toku trajanja konkursa biće čuvane u zaštićenoj elektronskoj bazi podataka i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Omladina JAZAS-a je humanitarna organizacija osnovana 1994. godine. Naš uspeh je posledica posvećenosti koju imamo prema poslu koji radimo, kreativnih ideja koje u njega unosimo, timskom radu i dubokom razumevanju položaja ljudi zbog kojih postojimo. Omladina JAZAS-a sprovodi projekat „JAČANJE HIV PREVENCIJE I BRIGA O GRUPAMA NAJUGROŽENIJIM HIV-om“ finansiran od strane Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, koji će trajati do 1. jula 2014. godine. Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju da se unapredi prevencija HIV-a među vulnerabilnim grupama, smanji stigma i diskriminacija i unapredi briga o obolelima od AIDS-a.

 

Javni konkurs za radno mesto asistenta za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto asistenta za finansije na određeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom ekonomskog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u sprovođenju projekata na finansijskim poslovima (poželjno u neprofitnom sektoru) i koji poseduju izvrsno poznavanje i iskustvo u korišćenju EXCEL-a i finansijskih računarskih programa, aplikacija i baza podataka.

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za finansije na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom ekonomskog usmerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen i koji poseduju široko znanje u oblasti prevencije i suzbijanja HIV/AIDS.

Nabavka velike vrednosti NVV 010712

Na osnovu Člana 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina JAZAS upućuje

JAVNI POZIV NVV 010712

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za izvođenje građevinskih radova (investiciono održavanje) u delu poslovnog prostora u Crnogorskoj ulici br.12 u Beogradu za potrebe projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om".

Konkurs za konsultanta za gep analizu

Savet za praćenje projekata Globalnog fonda za borbu protiv side tuberkuloze i malarije i Omladina JAZAS-a raspisuju konkurs za mesto konsultanta za sprovođenje sveobuhvatne analize nedostataka (gep analize) it oblasti HIV-a. 

 

OPU 2.2 – Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om: Poziv na učešće na konkursu za izbor potprimalaca na projektu “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Šta je Globalni fond i šta radi u Srbiji? 

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

OPU 1.6 – Mladi Romi: Poziv na učešće na konkursu za izbor potprimalaca na projektu “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Šta je Globalni fond i šta radi u Srbiji?

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

Konkursna dokumentacija za izbor izvođača građevinskih radova (investiciono održavanje) u poslovnom prostoru u Crnogorskoj ulici 12 u Beogradu za potrebe Omladine JAZAS-a NVV 010512

Na osnovu Člana 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina JAZAS upućuje

JAVNI POZIV NVV 010512

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za izvođenje građevinskih radova (investiciono održavanje) u delu poslovnog prostora u Crnogorskoj ulici br.12 u Beogradu za potrebe projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”.

Nabavka NVV 020512

Preuzmite konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge revizije finansijskih izveštaja Omladine JAZAS-a i Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a za period 1.1.2011-31.12.2011.

 

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto asistenta za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto asistenta za finansije na određeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa minimum srednjom stručnom spremom ili visokom stručnom spremom ekonomskog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u sprovođenju projekata na finansijskim poslovima (poželjno u neprofitnom sektoru) i koji poseduju izvrsno poznavanje i iskustvo u korišćenju EXCEL-a i finansijskih računarskih programa, aplikacija i baza podataka.

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen i koji poseduju široko znanje u oblasti prevencije i suzbijanja HIV/AIDS.

ISTEKAO

Poziv za dostavljanje aplikacija za upućivanje na 19. Međunarodnu AIDS konferenciju u Vašingtonu

Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a na raspolaganju ima sredstva za upućivanje dva predstavnika civilnog društva iz Republike Srbije na 19. Međunarodnu AIDS konferenciju koja će se održati od 22. do 27. jula 2012. godine u Vašingtonu, SAD. 

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto programskog koordinatora Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto programskog koordinatora na ograničeni rok u trajanju od 6 meseci, dok je koleginica na bolovanju.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen.

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za obezbeđivanje usluga organizovanja treninga, seminara, konferencija, radionica i ostalih usluga za potrebe realizacije projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Javni poziv organizacijama, udruženjima i mrežama osoba koje žive sa HIV/AIDS-om za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija

Omladina JAZAS-a kao primarni primalac novca iz faze II, runde 8 GF u okviru oblasti pružanja usluga - OPU 3.2 raspolaže sredstvima predviđenim za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija u cilju jačanja kapaciteta PLHIV sektora i stvaranja održivog okruženja.

JAVNI POZIV NVV 010511 – Nabavka medicinskih aparata

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za medicinske aparate koji se nabavljaju za potrebe Infektivne klinike u Beogradu, a u cilju realizacije projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om", koji finansira Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

Nabavka NVV 010211 – dizajn i štampa edukativnog materijala

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za pružanje usluge štampe.

JAVNI POZIV NVV 010111 – Nabavka usluge izrade softvera za praćenje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV-a

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za pružanje usluge izrade softvera za praćenje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV-a za potrebe projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om".

ISTEKAO

Nabavka velike vrednosti NVV 011010 – poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge revizije

Omladina JAZAS-a Vas poziva da dostavite svoju ponudu za javni poziv NVV 011010, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji. Predmet nabavke je nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a kao primarnog primaoca i potprimalaca na projektu "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om", za period od 1. jula 2009. do 31.12.2010. godine

Ponovljeni javni poziv NVV 010610

Konkursna dokumentacija NVV 010610

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju za nabavku usluga organizovanja treninga, seminara, konferencija, radionica i ostalih usluga neophodnih za realizaciju projekta "Jačanje prevencije HIV-a i briga o grupama najugroženijim HIV-om"

JAVNI POZIV TOP 021209

Na osnovu Člana 18. Pravilnika o procedurama upravljanja postupkom nabavke Tim za sprovođenje projekta Omladine JAZAS upućuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu tehničke opreme za potrebe realizacije projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om"

Javni poziv za PLHIV organizacije, neformalne grupe i pojedince

Ako ste zainteresovani da kao PLHIV organizacija, neformalna grupa ili pojedinac učestvujete u jačanju kapaciteta u okviru oblasti pružanja usluga 3.2 i smatrate da posedujete ljudske, tehničke i organizacione kapacitete neophodne za uspešno ostvarenje predviđenih ciljeva, molimo vas da nam pošaljete pismo namere o učestvovanju u oblasti pružanja usluga 3.2 i jačanju kapaciteta.

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Šta je potrebno znati o testiranju na HIV:
 • Test je jednostavan i ne oduzima mnogo vremena
 • Samo test na HIV pokazuje da li je osoba inficirana HIV-om, nijedan drugi
 • Neophodno je da protekne 3 meseca od rizičnog kontakta da bi se virus mogao registrovati u krvi. Pre proteka ovog vremena, može se desiti da rezultati budu negativni iako je osoba zaražena. VAŽNO: pre proteka navedenog perioda, zaražena osoba može preneti virus iako rezultati pokazuju da je HIV negativna.
 • Testiranje na HIV je anonimno i besplatno

AIDS Facts & Figures

 • Procenjuje se da jedna trećina ljudi koji žive sa HIV-om u Evropskoj uniji nije svesno svoje infekcije.
 • Pre napunjenih 5 ili 6 godina, deca imaju veći broj CD4 ćelija, što znači da mogu imati HIV iako im je broj ovih ćelija na nivou koji je visok za odrasle, što obavezuje lekare da primenjuju drugačiji sistem procene jačine imunog sistema beba i dece koji u
 • Oko 0.05mm je debljina zidova većine kondoma od lateksa – virus poput HIV-a bi morao da prođe kroz prepreku koja je 500 puta deblja od njega samog da bi mogao da izađe napolje.