Globalni
Fond u Srbiji

Javni konkurs i dokumentacija

Poziv za dostavljanje aplikacija za upućivanje predstavnika organizacija civilnog društva na treninge koji se organizuju u Evropskoj uniji

Omladina JAZAS-a organizuje treninge za obuku predstavnika organizacija civilnog društva, koja se bave pitanjima HIV/AIDS, rodne ravnopravnosti ili brigom o ljuskim pravima, na treninge koji se organizuju u Evropskoj uniji.

Omladina JAZAS-a u okviru projekta „Obezbeđenje održivosti programa i servisa finansiranih od strane GFATM, nakon završetka GFATM granta u Srbiji, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“ uputiće 6 predstavnika civilnog društva iz Republike Srbije na 2 treninga koji će se u martu i aprilu 2014. održati u Evropskoj uniji. Teme treninga su:

1.     Trening: Apliciranje za EU grantove kroz pretprisupne fondove (IPA);

2.     Trening: Upravljanje projektima finansiranim od strane EU.

Ova aktivnost je deo Deutsche BACKUP Initiative, finansirana od strane Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije da prijave svoje predstavnike i da dostave njihove biografije, motivaciono pismo i pismo preporuke do 17.00 časova 28. februara 2014. godine na sledeću e-mail adresu:

office@jazas.rs

Proces selekcije biće sproveden na osnovu Procedure za izbor učesnika sastanaka, konferencija, seminara, treninga i studijskih poseta.

U pogledu kvalifikacije kandidata, posebno će se voditi računa o sledećem:

·       Učešće organizacija i kandidata u programima u oblasti HIV/AIDS, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava u Republici Srbiji

·       Kvalifikacije kandidata

·       Dosadašnje aktivnosti kandidata u razvoju civilnog društva

·       Nivo znanja engleskog jezika (ELIMINACIONI KRITERIJUM)

Oba treninga će se održati na engleskom jeziku, stoga molimo organizacije da prijave samo one kandidate koji odlično vladaju engleskim jezikom.

Prijavljeni kandidat je u obavezi da prisustvuje na oba navedena treninga, kao i na treningu na temu Project Cycle Management EU projekata, koji će Omladina JAZAS-a organizovati u Republici Srbiji, a o čijem datumu održavanja će biti obavešten.

Zaključenje procesa selekcije se očekuje do 7. marta 2014.

Javni poziv za radno mesto Asistent za praćenje i nadzor / Monitoring & Evaluation Assistant

Pregled poslovnih zadataka:

·       Obavezan je da učestvuje u izradi funkcionalnog sistema praćenja i nadzora nad aktivnostima koje se sprovode u okviru Projekta

·       Ostvaruje neposrednu saradnju sa Implementacionom jedinicom za sprovođenje Projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije u realizaciji aktivnosti

·       Obavezan je da rukovodiocu tima za sprovođenje projekta i koordinatoru za praćenje i nadzor obezbedi stručnu pomoć i podršku u sferi svog delovanja, da obezbedi redovno i potpuno sprovođenje programskih aktivnosti, kao i da ispunjava njihove naloge

·       Učestvuje u povremenim terenskim posetama potprimalaca u skladu sa Planom monitoringa i evaluacije

·       Obavezan je da obezbedi potpunu administrativnu i logističku podršku koordinatoru za praćenje i nadzor i izvršava različite operativne poslove, poput organizacije sastanaka, koordinacije seminara, konferencija i treninga, čuvanja i vođenja dokumentacije, održavanja korespondencije sa potprimaocima, vođenje evidencije korespondencije i sprovedenih aktivnosti, prevođenja i sl.

·       Vrši analizu programskih izveštaja potprimalaca

·       U saradnji sa Odsekom za finansije vrši analizu isplativosti projektnih intervencija

·       Obavezan je da na dnevnoj bazi izveštava koordinatora za praćenje i nadzor o svojim aktivnostima i podnosi mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o ostvarenju radnih zadataka. 

·       Obavezan je da učestvuje u blagovremenoj pripremi detaljnih mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja u skladu sa standardima Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije

Traženi profil kandidata:

 • VSS i/ili tri godine radnog iskustva u sprovođenju projekata
 • analitičke sposobnosti
 • iskustvo u radu koje je uključivalo analitičke poslove i poslove obrade i korišćenja podataka
 • sposobnost funkcionalnog povezivanja programskih aktivnosti i korišćenja finansijskih resursa
 • sposobnost izveštavanja
 • komunikativnost i sposobnost za timski rad
 • operativno znanje i sposobnost korišćenja računarskih aplikacija i baza podataka
 • odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije: aktivan vozač sposoban da svakodnevno samostalno koristi vozilo

 Nudimo vam:

 • radni odnos na godinu dana sa mogućnošću prelaska na radni odnos na neodređeno u zavisnosti od ispunjavanja radnih zadataka
 • mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja
 • odlične uslove rada u dinamičnom okruženju
 • rad na kompleksnom i izuzetno izazovnom projektu

KAKO SE PRIJAVITI

Molimo Vas da do 6.6.2013. pošaljete svoju kratku biografiju, pismo motivacije i listu preporuka sa kontaktima osoba na e-mail adresu ljudski.resursi@globalnifond.rs. Ohrabrujemo kandidate da ne šalju tipska pisma motivacije, već da zaista obrazlože zašto žele da rade u Omladini JAZAS-a.

Molimo kandidate koji nemaju odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika da se ne prijavljuju.

Sve pravovremeno pristigle prijave biće razmatrane u skladu sa Procedurom za prijem zaposlenih u službu Omladine JAZAS-a. Svi kandidati koji uđu u drugi krug biće obavešteni o ishodu prijave. Aplikacijom na konkurs kandidat daje saglasnost Omladini JAZAS-a da u svrhu procesa selekcije obrađuje njegove lične podatke i da ih radi kontrole da na uvid donatoru koji finansira ovaj projekat ili licu koje donator ovlasti. Sve informacije prikupljene u toku trajanja konkursa biće čuvane u zaštićenoj elektronskoj bazi podataka i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Omladina JAZAS-a je humanitarna organizacija osnovana 1994. godine. Naš uspeh je posledica posvećenosti koju imamo prema poslu koji radimo, kreativnih ideja koje u njega unosimo, timskom radu i dubokom razumevanju položaja ljudi zbog kojih postojimo. Omladina JAZAS-a sprovodi projekat „JAČANJE HIV PREVENCIJE I BRIGA O GRUPAMA NAJUGROŽENIJIM HIV-om“ finansiran od strane Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, koji će trajati do 1. jula 2014. godine. Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju da se unapredi prevencija HIV-a među vulnerabilnim grupama, smanji stigma i diskriminacija i unapredi briga o obolelima od AIDS-a.

 

Javni konkurs za radno mesto asistenta za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto asistenta za finansije na određeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom ekonomskog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u sprovođenju projekata na finansijskim poslovima (poželjno u neprofitnom sektoru) i koji poseduju izvrsno poznavanje i iskustvo u korišćenju EXCEL-a i finansijskih računarskih programa, aplikacija i baza podataka.

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za finansije na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom ekonomskog usmerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen i koji poseduju široko znanje u oblasti prevencije i suzbijanja HIV/AIDS.

Nabavka velike vrednosti NVV 010712

Na osnovu Člana 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina JAZAS upućuje

JAVNI POZIV NVV 010712

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za izvođenje građevinskih radova (investiciono održavanje) u delu poslovnog prostora u Crnogorskoj ulici br.12 u Beogradu za potrebe projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om".

Konkurs za konsultanta za gep analizu

Savet za praćenje projekata Globalnog fonda za borbu protiv side tuberkuloze i malarije i Omladina JAZAS-a raspisuju konkurs za mesto konsultanta za sprovođenje sveobuhvatne analize nedostataka (gep analize) it oblasti HIV-a. 

 

OPU 2.2 – Briga i podrška za osobe koje žive sa HIV-om: Poziv na učešće na konkursu za izbor potprimalaca na projektu “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Šta je Globalni fond i šta radi u Srbiji? 

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

OPU 1.6 – Mladi Romi: Poziv na učešće na konkursu za izbor potprimalaca na projektu “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Šta je Globalni fond i šta radi u Srbiji?

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

Konkursna dokumentacija za izbor izvođača građevinskih radova (investiciono održavanje) u poslovnom prostoru u Crnogorskoj ulici 12 u Beogradu za potrebe Omladine JAZAS-a NVV 010512

Na osnovu Člana 20. Pravilnika o nabavkama, Omladina JAZAS upućuje

JAVNI POZIV NVV 010512

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za izvođenje građevinskih radova (investiciono održavanje) u delu poslovnog prostora u Crnogorskoj ulici br.12 u Beogradu za potrebe projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”.

Nabavka NVV 020512

Preuzmite konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge revizije finansijskih izveštaja Omladine JAZAS-a i Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a za period 1.1.2011-31.12.2011.

 

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto asistenta za finansije Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto asistenta za finansije na određeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa minimum srednjom stručnom spremom ili visokom stručnom spremom ekonomskog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u sprovođenju projekata na finansijskim poslovima (poželjno u neprofitnom sektoru) i koji poseduju izvrsno poznavanje i iskustvo u korišćenju EXCEL-a i finansijskih računarskih programa, aplikacija i baza podataka.

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto koordinatora za pracenje i nadzor na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen i koji poseduju široko znanje u oblasti prevencije i suzbijanja HIV/AIDS.

ISTEKAO

Poziv za dostavljanje aplikacija za upućivanje na 19. Međunarodnu AIDS konferenciju u Vašingtonu

Tim za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a na raspolaganju ima sredstva za upućivanje dva predstavnika civilnog društva iz Republike Srbije na 19. Međunarodnu AIDS konferenciju koja će se održati od 22. do 27. jula 2012. godine u Vašingtonu, SAD. 

ISTEKAO

Javni konkurs za radno mesto programskog koordinatora Omladine JAZAS-a

Omladina JAZAS-a raspisuje konkurs za radno mesto programskog koordinatora na ograničeni rok u trajanju od 6 meseci, dok je koleginica na bolovanju.

Konkurs je otvoren za kandidate sa visokom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u realizaciji projekata i/ili u radu sa jednom od društvenih grupa kojima je projekat namenjen.

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za obezbeđivanje usluga organizovanja treninga, seminara, konferencija, radionica i ostalih usluga za potrebe realizacije projekta “Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om”

Javni poziv organizacijama, udruženjima i mrežama osoba koje žive sa HIV/AIDS-om za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija

Omladina JAZAS-a kao primarni primalac novca iz faze II, runde 8 GF u okviru oblasti pružanja usluga - OPU 3.2 raspolaže sredstvima predviđenim za finansiranje jedne radne pozicije u 9 PLHIV organizacija u cilju jačanja kapaciteta PLHIV sektora i stvaranja održivog okruženja.

JAVNI POZIV NVV 010511 – Nabavka medicinskih aparata

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za medicinske aparate koji se nabavljaju za potrebe Infektivne klinike u Beogradu, a u cilju realizacije projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om", koji finansira Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

Nabavka NVV 010211 – dizajn i štampa edukativnog materijala

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za pružanje usluge štampe.

JAVNI POZIV NVV 010111 – Nabavka usluge izrade softvera za praćenje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV-a

Omladina JAZAS-a poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica sa odgovarajućim kvalifikacijama da dostave svoje ponude, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji za pružanje usluge izrade softvera za praćenje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV-a za potrebe projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om".

ISTEKAO

Nabavka velike vrednosti NVV 011010 – poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge revizije

Omladina JAZAS-a Vas poziva da dostavite svoju ponudu za javni poziv NVV 011010, a prema priloženoj konkursnoj dokumentaciji. Predmet nabavke je nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja Tima za sprovođenje projekta Globalnog fonda Omladine JAZAS-a kao primarnog primaoca i potprimalaca na projektu "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om", za period od 1. jula 2009. do 31.12.2010. godine

Ponovljeni javni poziv NVV 010610

Konkursna dokumentacija NVV 010610

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju za nabavku usluga organizovanja treninga, seminara, konferencija, radionica i ostalih usluga neophodnih za realizaciju projekta "Jačanje prevencije HIV-a i briga o grupama najugroženijim HIV-om"

JAVNI POZIV TOP 021209

Na osnovu Člana 18. Pravilnika o procedurama upravljanja postupkom nabavke Tim za sprovođenje projekta Omladine JAZAS upućuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu tehničke opreme za potrebe realizacije projekta "Jačanje prevencije HIV-a i zaštita grupa najugroženijih HIV-om"

Javni poziv za PLHIV organizacije, neformalne grupe i pojedince

Ako ste zainteresovani da kao PLHIV organizacija, neformalna grupa ili pojedinac učestvujete u jačanju kapaciteta u okviru oblasti pružanja usluga 3.2 i smatrate da posedujete ljudske, tehničke i organizacione kapacitete neophodne za uspešno ostvarenje predviđenih ciljeva, molimo vas da nam pošaljete pismo namere o učestvovanju u oblasti pružanja usluga 3.2 i jačanju kapaciteta.

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Oko 1 na svakih 5 osoba koje su HIV pozitivne toga nisu svesne, pa mogu zaraziti drugu osobu a da ni ne znaju da to čine.

AIDS Facts & Figures

 • Uglavnom je prevalencija seksualno prenosivih bolesti veća u gradskim sredinama, među nevenčanim pojedincima i mladim punoletnim licima.
 • Epidemija se najbrže širi u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji: broj ljudi koji žive sa HIV-om se povećao za 54.2% u periodu između 2001. i 2009.
 • Ako je kombinacija lekova dovoljno snažna, broj kopija virusa u krvi će se smanjiti 100 puta po ml krvi tokom prve 2 nedelje i postepeno će se i dalje smanjivati narednih 12-24 nedelje.